Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8056 7cbc 390
Reposted fromdeviate deviate viazyrafa zyrafa
end-of-dreams
3413 cd3b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaadaaa93 adaaa93
end-of-dreams
3481 852a 390
Reposted fromnexxt nexxt viaadaaa93 adaaa93
end-of-dreams
2674 5ad7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaadaaa93 adaaa93
end-of-dreams
1539 b25c 390
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaadaaa93 adaaa93
end-of-dreams

Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam.

Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viazyrafa zyrafa
end-of-dreams
9832 c5f7 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianotforgetme notforgetme
end-of-dreams
Lubię pić zieloną herbatę i czytać. Po prostu nie mam lepszego pomysłu na resztę życia
— Krzysztof Varga - Karolina
Reposted fromlaazy laazy viazapominanie zapominanie
8565 5ceb 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viazapominanie zapominanie
5300 64f7 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viazapominanie zapominanie
end-of-dreams
często się boję i czuję się nikim
— Myslovitz, w deszczu maleńkich żółtych kwiatów
end-of-dreams
6426 24bf 390
Pawlikowska.
Reposted fromresort resort viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
end-of-dreams
często się boję i czuję się nikim
— Myslovitz, w deszczu maleńkich żółtych kwiatów
end-of-dreams
6797 b3a2 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianotforgetme notforgetme
end-of-dreams
7376 abe0 390
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianotforgetme notforgetme
end-of-dreams
5944 e6a3 390
Reposted fromhellocoldworld hellocoldworld viapoem-orgy poem-orgy
end-of-dreams
1224 0683 390
end-of-dreams
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl